Въпроси и Отговори

В какви срокове мога да коригирам декларация образец 1 и 6?

С новата редакция на чл. 3, ал. 5 е изменен реда за подаване на декларации обр. № 1, 3 и 5 за коригиране или заличаване на данни. Задължените по смисъла на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. лица, могат да коригират или заличават данни, подадени за 2010г. в срок до 30 април 2011г. Данни, подадени с декларации обр. № 1, 3 и 5 за годините преди 2010г., независимо от датата на подаването им, при необходимост се коригират или заличават след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт.

Запазен е срока, в който може да се коригира декларация обр. № 6 – от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения - не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който са били дължими осигурителните вноски, и данъкът по чл. 42 ЗДДФЛ; от самоосигуряващите се лица – до изтичане на срока за подаването й.

Какъв данък плаща ЕТ?

Доходите от стопанска дейност на едноличните търговци (ЕТ), получени през 2010 г., се облагат със ставка от 15%. В същото време за доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, всички физически лица ще заплащат 10% данък. Така например ЕТ, чиято дейност е производство на сладкарски изделия, ще заплати 15% върху доходите си от реализацията на продукцията си. В същото време ако собственикът на ЕТ получи хонорар по граждански договор, то този доход ще се обложи с данък от 10 на сто. Едноличните търговци, които през 2010 г. не са осъществявали стопанска дейност, не са задължени да подават декларация през 2011 г.

Над каква сума се декларират заемите между физически лица в годишната данъчна декларация?

Заемите между физически лица на стойност над 10 000 лв. задължително трябва да бъдат вписани в годишната данъчна декларация за 2010 г., напомнят от НАП. Изискването обаче не задължава гражданите да декларират банковите си кредити.

Физическите лица трябва да попълнят подоходна декларация, ако през 2010 г. са получили парични заеми, чийто общ размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2010 г. част от тях са непогасени. На обявяване пред НАП подлежат и всички непогасени остатъци по кредити в периода от 2005 г. до 2010 г., ако общият размер на остатъците към 31 декември 2010 г. е над 40 000 лв.

Пред НАП трябва да се обявят не само получените от физически лица заеми, но и дадените такива. В декларацията за доходите, която се подава до 2 май тази година, се посочват предоставените парични заеми през 2010 г., ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към края на годината част от тях са остават непогасени. Кредитите за пет години назад, които сте дали на свои родни и приятели, също трябва да декларирате, ако общият размер на остатъците към 31 декември 2010 г. е над 40 000 лв.

От 28.06.2008 г. се осигорявам здразвно сама. Каква декларация трябва да подам, кога и къде?

Oт 01.01.2010 г. всеки, който е избрал да се осигурява за здравно сам трябва да подаде декларация образец 7 в НАП, като във Вашия случай крайния срок е 01.03.2010 г. Ако след това започнете да се осигурявате на друго основание (по трудов договор, ДУК и др.) не подавате отново декларация обр. 7.

Кои лица са задължени да подават Декларация образец № 7?

Декларация образец № 7 се подава от лицата по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване. Лицата, осигурени по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, са тези които внасят здравноосигурителните си вноски изцяло за своя сметка и не са:

1. упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация;

2. еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества;

3. регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители;

4. морски лица.

Какво трябва да се направи, ако при плащане на здравните осигуровки е объркана банковата сметка на НАП?
Подава се молба в Деловодството на НАП по регистрация или по местоживеене, в която да опишете към кои сметки са наредени сумите и към кои сметки трябва да се прехвърлят. Към молбата се прилагат копията на платежните нареждания, с които са преведени сумите. След входирането на молбата, по служебен път сумите ще бъдат прехвърлени към верните сметки и след това няма да стоят като задължение по ЕГН-то или по ЕИК на фирмата. Процедурата ще отнеме около седмица.
Каква е разликата между цесията и факторинга?

Факторингът се дефинира като сделка по прехвърляне на еднократни или периодични парични вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, независимо дали лицето, придобило вземанията (фактор), поема риска от събирането на тези вземания срещу възнаграждение.

При цесията кредиторът (цедент) прехвърля свое вземане на друго лице (цесионер) и по арумент от чл.100 от ЗЗД може да уговори в своя полза възнаграждение, срещу което ще носи отговорност за съществуването на вземането по време на прехвърлянето.

Следователно една от основните разлики между двете сделки се отнася до страната, която има право на възнаграждение. При договора за цесия това е прехвърлителят (цедент), а при факторинга, това е купувачът (фактор).

За разлика от цесията, която не се третира като подлежаща на облагане с ДДС доствка на стока или услуга, факторингът представлява облагаема доставка на финасова услуга, която съгласно чл.46,ал.1,т.3 от ЗДДС изрично се изключва от кръга на освободените от облагане с ДДС финансови услуги.

Какъв е редът за регистрация на фирма?

ООД /ЕООД/ - избор на име на дружеството и проверка за неговата уникалност; изготвяне на дружествен договор /учредителен акт/; нотариална заверка на декларация с образец от подписа на управителя; изготвяне на декларация за търговска дейност по чл.142 от ТЗ; внасяне на минималния изискуем учредителен капитал в набирателна банкова сметка и получаване на удостоверение от сътветната банка; плащане на необходимите държавни такси по учредяване; внасяне на документите в Агенция по вписванията чрез подаване на заявление.

ЕТ - избор на име на търговеца и проверка за неговата уникалност; нотариална заверка на декларация с образец от подписа на управителя; изготвяне на декларация по чл. 57 и 58, ал.2 и 4 от ТЗ; плащане на необходимите държавни такси по учредяване; внасяне на документите в Агенция по вписванията чрез подаване на заявление.

Какви са обектите на облагане и кои видове данъци регламентира ЗКПО?

Обекти на облагане са печалбите и доходите на лицата, посочени в чл. 2 от закона, с изключение на тези, които са необлагаеми по смисъла на глава двадесет и втора, раздел II. ЗКПО регламентира три вида преки данъци:

- Корпоративен данък в размер на 10 % от размера на данъчния финансов резултат

- Данък върху разходите, посочени в чл. 204 от ЗКПО

- Алтернативен на корпоративния данък - с този вид данък се облагат дейности по организиране на хазартни игри, стопанската дейност на бюджетните предприятия /включително дейностите по отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество/, както и дейностите на предприятията, осъществяващи морски превози с кораби по смисъла на параграф 1 т. 41 от ДР на ЗКПО.

Ръководство на фирма закъснява с изплащането на заплатите и затова изплаща лихви за закъснение съгласно Кодекса на труда на персонала, тези лихви са доход и трябва ли да се облагат с данък?
Лихвите за късно изплатените заплати е доход, който е обвързан с облагаем доход като се отнася към доходи от други източници, които не са освободени от облагане и се облагат по реда на чл. 35 и 36 от ЗДДФЛ.
Какви документи са необходими при изгубена трудова книжка?

Възстановяването на изгубена трудова книжка се извършва от съответната Дирекция "Областна инспекция по труда" на основание чл. 350 от Кодекса на труда и чл. 7 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. За целта са необходими следните документи:

1. Молба-декларация (по образец, който се взима на място или от страницата на Дирекция "Областна инспекция по труда").

2. Образец Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (по образец, който се взима на място или от страницата на Дирекция "Областна инспекция по труда"). Образецът се изготвя от всяко предприятие, с което лицето е било в трудови правоотношения. Той се издава от предприятията чрез подаване на писмена молба, на която да се впише входящия номер. Да се изисква точното и пълно вписване на данните в Образеца, като накрая се вписва общия трудов стаж с цифри и думи и Образецът се подписва от счетоводител и работодател.

3. Трудова книжка (нов образец). Всички данни в трудовата книжка се вписват от длъжностно лице от Дирекция "Инспекция по труда". Новоиздадената трудова книжка се получава лично или чрез изрично упълномощено лице, като пълномощното задължително трябва да е нотариално заверено. Срокът за издаване на новата трудова книжка е 7 дни, а услугата е безплатна.

 

Коментари
Промени и срокове в публикуването на финансовите отчети

Еднолични търговци, освободени от задължение за публикуване на финансови отчети - едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети за 2010 г. не подлежат на задължителен независим финансов одит, са освободени от задължението за публикуването им в търговския регистър. Едноличните търговци са задължени да публикуват годишните си финансови отчети за 2010 г., само когато тези отчети подлежат на задължителен независим...

Прочети повече »