Цени

Уважаеми, клиенти! Свържете се с нас за по-подробна и детайлна информация относно цените на нашите услуги!

Цената на пълното счетоводно, данъчно и ТРЗ абонаментно обслужване зависи от обема на документо оборота, численоста на персонала и спецификацията в дейноста на фирмата. За да я определим правилно, моля отговорете на няколко въпроса като достъп до Вашите данни ще имат единствено служителите на счетоводна къща "Фантакс".

- дейност на фирмата;

- статут на фирмата (ООД, ЕООД, АД, ЕАД, ЕТ);

- месечна документация (брой документи);

- регистрация по ЗДДС (да или не);

- износна / вносна дейност (да или не);

- брой банкови сметки в лева и валута;

- брой обекти (магазини, офиси, заведения, складове, цехове);

- общ брой осигурявани лица;

- капитал с чуждестранно участие;

- задължение за извършване на одит;

- лице за контакт, телефон и e-mail.

 • Първичен счетоводен документ e фактура, митническа декларация, договор, банково извлечение, опис, касов бон, мемориален ордер, отчет, заповед, акт и др.
 • Няма допълнителни такси при годишно счетоводно приключване, при ревизии, при съставяне на междинни отчети и др.
 • Документите се приемат / предават по ОПИС.
 • Цените са в български лева без ддс.
 • 

  Коментари
  Промени и срокове в публикуването на финансовите отчети

  Еднолични търговци, освободени от задължение за публикуване на финансови отчети - едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети за 2010 г. не подлежат на задължителен независим финансов одит, са освободени от задължението за публикуването им в търговския регистър. Едноличните търговци са задължени да публикуват годишните си финансови отчети за 2010 г., само когато тези отчети подлежат на задължителен независим...

  Прочети повече »
  

  Въпроси и отговори

  Факторингът се дефинира като сделка по прехвърляне на еднократни или периодични парични вземания, произтичащи от доставка на...

  Прочети всички »